Privacy

Als je contact met ons opneemt, onze websites gebruikt, cliënt bij ons bent of een cliënt (wettelijk) vertegenwoordigt, bij ons solliciteert of anderszins jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt, verwerken wij (Stichting Carinova Groep, hierna ‘Carinova’, ‘wij’ en ‘ons’) jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

'Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over natuurlijke personen. Denk daarbij aan informatie als namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen. Graag informeren wij je duidelijk over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manieren wij jouw privacy beschermen.

In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit voor welke doelen wij in dit kader jouw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke wettelijke grondslagen dit gebeurt en wat jouw rechten zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Carinova is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring ziet.

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Ook verwerken wij bepaalde persoonsgegevens door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens in dat kader vind je in ons cookiebeleid. Voor zover bepaalde informatie daaruit niet blijkt, geldt dat de informatie uit deze privacyverklaring van toepassing is.

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken van verwerkingen door ons, kan dit ook verwerkingen van door ons ingeschakelde verwerkers of andere ontvangers betekenen. De betreffende ontvangers worden in deze privacyverklaring genoemd.

Doelen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor onze (gerechtvaardigde) doeleinden. In dat kader verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wanneer je cliënt bij ons bent of wordt, een cliënt (wettelijk) vertegenwoordigt of een zakelijke relatie bent of vertegenwoordigt:

 1. Het plannen en (doen) leveren van zorg aan cliënten;
 2. Het voeren van een cliëntregistratie;
 3. Het raadplegen en bijhouden van een elektronisch cliëntendossier/medisch dossier;
 4. Het voeren van een financiële administratie en verrichten van betalingen;
 5. Het kunnen transporteren en aanpassen van persoonsgegevens;
 6. Het opvragen en registreren van informatie over cliënttevredenheid;
 7. Het aangaan van overeenkomsten;
 8. Het uitvoeren van overeenkomsten;
 9. Het bieden van cliëntondersteuning uit hoofde van de Wmo;

Wanneer je gebruikt maakt van onze website:

 1. Het ontvangen en verwerken van ingevulde (contact)formulieren;
 2. Het in ontvangst nemen van jouw inschrijving voor en verzending van de nieuwsbrief;
 3. Het in ontvangst nemen en verwerken van ingevulde tevredenheidsformulieren;

Wanneer u bij ons solliciteert:

 1. Het in behandeling nemen van jouw sollicitatie;
 2. Het voeren van communicatie omtrent jouw sollicitatie;

Wanneer je (anderszins) met ons in contact treedt:

 1. Het in ontvangst nemen en beantwoorden van contactverzoeken;

In algemene zin:

 1. Het naleven van wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 2. Het voeren van een contactadministratie;
 3. Het treffen van rechtsmaatregelen, in voorkomend geval;
 4. Het in ontvangst nemen en opvolgen van eventuele klachten;
 5. Het opvolgen van meldingen van klokkenluiders;
 6. Het verwerken van jouw aanvraag om vrijwilliger te worden;
 7. Het voeren van een vrijwilligersregistratie;
 8. Het inplannen van vrijwilligers;
 9. Het borgen van continuïteit van onze systemen (door het maken van back-ups en een goede beveiliging);

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel indien en voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing is. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.

Uitvoering overeenkomst of het treffen van daaraan voorafgaande maatregelen

Een deel van de persoonsgegevensverwerkingen vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of om op jouw verzoek voorafgaand aan de sluiting van zo’n overeenkomst maatregelen te nemen.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 1 tot en met 5, 7, 8, 22, 23 omschreven doelen.

Gerechtvaardigd belang

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. Deze belangen zijn gelegen in het op de juiste wijze kunnen verlenen van zorg, het voeren van juiste en volledige registraties ter ondersteuning van de zorg en onze (andere) bedrijfsactiviteiten, het kunnen aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,  het kunnen beantwoorden en opvolgen van contactverzoeken, het kunnen voeren van sollicitatieprocedures, het kunnen werven en inzetten van vrijwilligers, het waar nodig kunnen treffen van juridische maatregelen en het voldoen aan de toepasselijke wetgeving en (overheids)voorschriften.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 1 tot en met 5, 7, 8, 1 10, 13 tot en met 15 en 17 tot en met 24 genoemde doelen. Bij vragen over de afwegingen die aan het voorgaande ten grondslag liggen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Toestemming

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming (of die van uw ouders(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)), als je nog geen 16 jaar oud bent of dit om een andere reden nodig is).  Als je toestemming hebt verleend kun je deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens in de periode dat toestemming verleend was en je deze nog niet had ingetrokken.

Wij baseren de verwerkingen voor de hiervoor onder 6, 11 en 12 genoemde doeleinden op jouw toestemming.

Wettelijke verplichting

Ten slotte vindt een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens plaats omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 2, 3, 4, 9, 16 en 20 omschreven doelen, of in de situatie dat art. 6 lid 1 sub d AVG of art. 6 lid 1 sub e AVG van toepassing is.

Uitzondering bijzondere persoonsgegevens

Voor de hiervoor onder 2, 3, 7, 8, 9 en 24 genoemde doeleinden verwerken wij ook zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van jouw, te weten gegevens over jouw gezondheid. Daarvoor is, naast voornoemde grondslagen, ook een zogenaamde ‘uitzondering’ voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vereist. Voor de hiervoor onder 2, 3, 7, 8 en 9 genoemde doeleinden is die gelegen in  de noodzakelijkheid van de verwerking voor het verstrekken van gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op basis van de toepasselijke wetgeving, waaronder mede, doch niet uitsluitend, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, Jeugdwet (JW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Verstrekking van jouw persoonsgegevens

Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel is de verstrekking van (bepaalde van) jouw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om de daarmee samenhangende verwerkingen te doen plaatsvinden. Verstrek je deze persoonsgegevens niet, dan kunnen wij de betreffende verwerkingen van persoonsgegevens mogelijk niet uitvoeren. Dit kan tot gevolg hebben dat je bijvoorbeeld geen cliënt bij ons kunt worden, wij geen overeenkomst met je kunnen sluiten of wij jouw sollicitaties of aanvragen niet in behandeling kunnen nemen.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen indien dat noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld administratiepartijen en aanbieders van bepaalde software. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan de ontvangers, voor zover noodzakelijk, die wij hebben vastgelegd in ons verwerkingsregister. Deze is opvraagbaar bij de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de eerder omschreven doelen. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de fiscale bewaarplichten bewaren wij gedurende 7 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de ‘actualiteitswaarde’ van de betreffende persoonsgegevens vervalt (oftewel, vanaf het moment dat de persoonsgegevens niet meer actueel zijn voor de bedrijfsvoering). Jouw cliëntendossier bewaren wij (als wij een geneeskundige behandelingsovereenkomst met je hebben) op grond  van de wet gedurende 20 jaren vanaf de laatste wijziging, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.  

Rechten van betrokkenen

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je op grond van de AVG verschillende rechten. Deze omschrijven wij hierna.

Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om van ons te vernemen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en om deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking daarvan in te zien, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten (zoals privacyrechten) en vrijheden van anderen.

Daarnaast heb je het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel door ons verwerkt worden, door ons te laten corrigeren.

Ook heb je onder omstandigheden het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is het geval:

 1. wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt;
 2. wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, je die toestemming intrekt en er geen andere verwerkingsgrondslag van toepassing is;
 3. wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en er geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 4. wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. wanneer de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke verwijderd moeten worden;
 6. wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbod van zogenaamde ‘diensten van de informatiemaatschappij’ aan kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit kan in de volgende gevallen:

 1. Je heeft de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan voor een periode die het voor ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens is niet rechtmatig en je hebt je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan heb je verzocht om beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 3. Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar je heeft deze persoonsgegevens zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden bij de verwerking zwaarder wegen dan die van jouw.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Deze persoonsgegevens kun je vervolgens doorgeven aan een andere partij. Je kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere partij.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 1. jouw toestemming (of die van jouw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger); of
 2. de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

Recht van bezwaar

Je kunt vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van de grondslag gelegen in ons gerechtvaardigde belang. Wij zullen de verwerking dan staken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Uitoefeningen van deze rechten

Uitoefening van jouw voornoemde rechten kan door een schriftelijk verzoek daartoe aan de Functionaris Gegevensbescherming (waaronder ook een verzoek per e-mail wordt begrepen). Wij kunnen je vragen om je daarbij te identificeren.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in lijn is met wettelijke voorschriften of je anderszins een klacht hebt.

Contact opnemen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement, de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Stichting Carinova Groep, Raad van Bestuur via 0570-518001
 • De Functionaris Gegevensbescherming via FG_AVG@carinova.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kunnen wij wijzigen. Eventuele nieuwe versies van dit privacy statement zullen wij publiceren op onze website www.carinova.nl en www.werkenbijcarinova.nl 

Of vraag het Bianca

Wil je meer weten over het sollicitatieproces, of heb je andere vragen? Bianca vertelt je graag meer!

0613787324